Projectoverzicht

Buro Blauw voert in opdracht van gemeenten, omgevingdiensten en NGO’s meetcampagne’s uit. Daarbij leveren wij niet alleen de Palmes diffusiebuisjes, maar verzorgen wij de gehele uitvoering van deze projecten; Begeleiding in de locatie keuze, het installeren van de monstername kokers op de meetlocatie’s en het 4 wekelijks wisselen van de diffusiebuisjes. Doordat er zo 13 perioden van 4 weken wordt bemonsterd wordt de jaargemiddelde concentratie (52 weken) betrouwbaar vastgesteld. Ook is er inzicht in het verloop van de concentratie gedurende het jaar.

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 noemt 90% van een kalenderjaar als basis om een betrouwbare toetsing te kunnen doen aan de wettelijke grenswaarden. Door 13 perioden van 4 weken te bemonsteren wordt de jaargemiddelde concentratie (52 weken) betrouwbaar vastgesteld. Ook is er zo inzicht in het verloop van de concentratie gedurende het jaar. De concentraties variëren door seizoensinvloed gedurende het jaar. Grofweg kan worden gesteld dat de concentraties NO2 in de zomer iets lager zijn dan in de winter. De uurgemiddelde grenswaarde voor NO2 bedraagt 200 µg/m3, de jaargemiddelde grenswaarde bedraagt 40 µg/m3.  Met enkele de metingen (van één of twéé perioden) kan dus niet direct een uitspraak worden gedaan of er een overschrijding van de wettelijke grenswaarden optreed, maar kan wel een goede indicatie worden verkregen hoe meetpunten zich tot elkaar verhouden. Grove overschrijdingen van de grenswaarden kunnen ook vroegtijdig worden herkend.

Resultaten

De meetresultaten worden per 4 weken opgeleverd in een overzichtsbestand. Bij een langdurige meetcampagne van minimaal een jaar wordt de ruwe meetdata aan het eind van het kalenderjaar gevalideerd en geijkt met behulp van metingen bij referentie meetstations. Na de ijking aan de referentiemethode kan een uitspraak worden gedaan over het al dan niet voldoen aan de wettelijke grenswaarden. De ijking levert normaal gesproken een correctie op van enkele procenten.

Projecten

Hieronder worden de resultaten van een aantal meetprojecten ontsloten. Het betreft metingen in uitvoering, waarbij de locaties op een kaart worden weergegeven. Tenzij anders aangegeven betreft het ongecorrigeerde meetdata. De getallen kunnen dan ook niet gebruikt worden om te toetsen aan de wettelijke grenswaarden. Met de ongecorrigeerde data kunnen verschillende locaties wel met elkaar vergeleken worden. Hoe verhoudt de luchtkwaliteit in een woonwijk dicht bij de snelweg zich tot een drukke straat midden in het centrum van de stad? Hoe veel hoger is de NO2-concentratie in het centrum van de stad, in vergelijking met de woonwijken of de regionale achtergrond?

Geldrop

NaarOude knelpunten aanleiding van klachten van omwonenden van de snelweg A67 worden er in de nabijheid van deze snelweg zowel geluids- als luchtkwaliteitsmetingen verricht. De snelweg wordt in de toekomst mogelijk aangepast en bewoners maken zich zorgen over het behoud van een gezond woon en leefklimaat. Via de link zijn de locaties op de kaart te bekijken, en zijn de voorlopige resultaten per locatie inzichtelijk. De meetresultaten Geldrop worden weergegeven, waarbij ook een lopend gemiddelde wordt gepresenteerd. Er zijn locaties ingericht dichtbij de snelweg, aan de rand van de woonwijken Genoenhuis en Coevering, en er zijn enkele locaties langs drukke wegen in het centrum van Geldrop ingericht. Toelichting